EN

光子治療儀Aladdin-A1用戶安裝說明

步驟 1 分別取出主機、電源線、電源適配器、軟墊及其它附件,與裝箱清單進行核對是否齊全
圖 1 主機                             圖 2 電源適配器                                        圖 3 軟墊

圖 4


圖 5


光子治療儀Aladdin-A1用戶安裝說明